โทรศัพท์มือถือในประเทศไทย

มือถือ

โทรศัพท์มือถือ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการสื่อสารสองทางผ่าน โดยมีการใช้คลื่นวิทยุในการติดต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือผ่านสถานีฐาน โดยเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ จะมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายของโทรศัพท์บ้านและเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ของผู้ให้บริการอื่น เพื่อต้องการตอบโจทย์ในการรับส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้สามารถก้าวทันสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน

โทรศัพท์มือถือในประเทศไทย

พ.ศ. 2429 ถึง พ.ศ. 2468

มีการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือในประเทศไทยไว้ว่า ประเทศไทยได้นำเอาโทรศัพท์มือถือมาใช้เป็นครั้งแรก ในช่วงปี พ.ศ. 2424 ซึ่งตรงกับรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยกรมกลาโหม (กระทรวงกลาโหมในปัจจุบัน) โดยได้สั่งเข้ามาใช้งานในกิจการ เพื่อความมั่นคงแห่งชาติ

พ.ศ. 2429

กิจการโทรศัพท์มือถือได้เจริญรุ่งเรืองขึ้น จึงทำให้จำนวนเลขหมายและบุคลากรเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งเกิดความยุ่งยากแก่การบริหารงานของกรมกลาโหม ดังนั้น กรมกลาโหมจึงได้โอนกิจการของโทรศัพท์มือถือ ให้ไปอยู่ในการดูแลและดำเนินการของกรมไปรษณีย์โทรเลข ในต่อมากรมไปรษณีย์โทรเลขก็ได้ขยายกิจการโทรศัพท์มือถือจากภาครัฐสู่เอกชน โดยให้ประชาชนได้เข้ามามีโอกาสใช้โทรศัพท์มือถือได้

พ.ศ. 2450

กรมไปรษณีย์โทรเลขได้สั่งโทรศัพท์มือถือ ระบบคอมมอนแบตเตอรี่ (Battery) หรือ เซ็นทรัลแบตเตอรี่ (Battery) มาใช้

พ.ศ. 2479

กรมไปรษณีย์โทรเลขได้สั่งซื้อชุมสายระบบสเต็บบายสเต็บ (Step by Step) ซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติ โดยสามารถหมุนเลขหมายถึงกันโดยตรง ซึ่งไม่ต้องผ่านพนักงานต่อสาย (Operator) เหมือนโลคอลแบตเตอรี่ หรือ เซ็นทรัลแบตเตอรี่

พ.ศ. 2497

กิจการโทรศัพท์มือถือได้เจริญก้าวหน้ามากและแพร่หลายไปทั่วประเทศ ทำให้การบริหารงานลำบากมากขึ้น จึงทำให้มีการจัดตั้งองค์การโทรศัพท์มือถือแห่งประเทศไทยขึ้น หลังจากที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้วก็ได้รับโอนงานกิจการโทรศัพท์มือถือมาดูแล

พ.ศ. 2517

องค์การโทรศัพท์มือถือได้สั่งซื้อชุมสายโทรศัพท์ระบบคอสบาร์ (Cross Bar) มาใช้งานระบบคอสบาร์ ซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติเหมือนระบบสเต็บบายสเต็บ แต่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพทำงานได้เร็วกว่า

พ.ศ. 2526

องค์การโทรศัพท์มือถือได้นำระบบชุมสาย SPC (Storage Program Control) มาใช้งาน ระบบ SPC เป็นระบบที่ควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer) มีการทำงานได้รวดเร็วมาก โดยมีขนาดเล็กกินไฟน้อย และยังให้บริการเสริมด้านอื่นๆ อีกด้วย

จะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันชุมสายโทรศัพท์มือถือในประเทศไทยจะเป็นระบบ SPC ทั้งหมด เพื่อต้องการให้ระบบสื่อสารในประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจุดเด่นของโทรศัพท์มือถือจะช่วยร่นระยะเวลาและระยะทางในการสื่อสารของคนในปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีที่สร้างประโยชน์ได้มากต่อการพัฒนาความก้าวหน้าในด้านต่างๆ ของโลก