โทรศัพท์มือถือในประเทศไทย

มือถือ

โทรศัพท์มือถือ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการสื่อสารสองทางผ่าน โดยมีการใช้คลื่นวิทยุในการติดต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือผ่านสถานีฐาน โดยเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ จะมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายของโทรศัพท์บ้านและเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ของผู้ให้บริการอื่น เพื่อต้องการตอบโจทย์ในการรับส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้สามารถก้าวทันสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน โทรศัพท์มือถือในประเทศไทย พ.ศ. 2429 ถึง พ.ศ. 2468 มีการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือในประเทศไทยไว้ว่า ประเทศไทยได้นำเอาโทรศัพท์มือถือมาใช้เป็นครั้งแรก ในช่วงปี พ.ศ. 2424 ซึ่งตรงกับรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยกรมกลาโหม (กระทรวงกลาโหมในปัจจุบัน) โดยได้สั่งเข้ามาใช้งานในกิจการ เพื่อความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2429 กิจการโทรศัพท์มือถือได้เจริญรุ่งเรืองขึ้น จึงทำให้จำนวนเลขหมายและบุคลากรเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งเกิดความยุ่งยากแก่การบริหารงานของกรมกลาโหม ดังนั้น กรมกลาโหมจึงได้โอนกิจการของโทรศัพท์มือถือ ให้ไปอยู่ในการดูแลและดำเนินการของกรมไปรษณีย์โทรเลข ในต่อมากรมไปรษณีย์โทรเลขก็ได้ขยายกิจการโทรศัพท์มือถือจากภาครัฐสู่เอกชน โดยให้ประชาชนได้เข้ามามีโอกาสใช้โทรศัพท์มือถือได้ พ.ศ. 2450 กรมไปรษณีย์โทรเลขได้สั่งโทรศัพท์มือถือ ระบบคอมมอนแบตเตอรี่ (Battery) หรือ เซ็นทรัลแบตเตอรี่ (Battery) มาใช้ พ.ศ. 2479 กรมไปรษณีย์โทรเลขได้สั่งซื้อชุมสายระบบสเต็บบายสเต็บ (Step by Step) ซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติ โดยสามารถหมุนเลขหมายถึงกันโดยตรง ซึ่งไม่ต้องผ่านพนักงานต่อสาย (Operator) เหมือนโลคอลแบตเตอรี่ […]